René hoort lofzang Evert ten Napel over Johan: 'Pleur toch op, joh!'